Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra pētījumu projektā paveiktais pirmajā gadā

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra” (VSRC) projektā “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” šī gada 23. februārī notiks Projekta sanāksme, kurā tiks izklāstīti projekta sasniegumi pirmajā gadā. Projekts tiek finansēts no ERAF līdzekļiem.

Šī gada 23.februārī plkst.13.00 Ventspils Augstskolā notiks projekta sanāksme, kuru vadīs projekta zinātniskais vadītājs Igors Lemberskis. Projekta īstenošana paredzēta trīs gadus (1.03.2017.-29.02.2020.) Sanāksmes laikā zinātniskie darbinieki izklāstīs pirmajā gadā paveikto zinātniskajā darbībā. Projektā ir plānots realizēt sešas darbības, lai izvirzītais projekta mērķis tiktu sasniegts. Projekta mērķis ir attīstīt teoriju un novērtēt metodoloģiju, posmsecīgu procedūru un rīkus asinhrono shēmu projektēšanai pārkonfigurējamā vidē. Pirmajā gadā zinātniskais personāls strādāja pie 1. darbības „Implementācijas modeļa izstrāde”, kura rezultātā tika sagatavota tehniskā atskaite. Balstoties uz implementācijas modeli tika izstrādātas divas asinhronā summatora shēmas realizācijai pārkonfigurējamajā vidē. Tika izstrādāta testēšanas metodika, eksperimentāli pārbaudītas shēmu darbības un radīta pārliecība, ka summatori darbojas stabili. Tika strādāts arī pie 2. darbības „Dekompozīcija”, kurā tika izstrādātas metodes un algoritmi. Tika atlasīta zinātniskā literatūra dekompozīcijas nozarē un tiek analizēti esošie dekompozīcijas algoritmi, kuri tiek aprakstīti literatūrā. Noskaidrots, ka esošā pieeja dekompozīcijai ir paredzēta shēmām ar vienkāršiem loģiskiem elementiem (UN-NE,VAI-NE), lai novērstu sacensības, tiek izmantota dubult-sliežu reprezentācija (mainīgu un tā inversiju pārstāv divi atsevišķi signāli). Tā rezultātā tehnikas izmaksas ir ļoti augstas. Pašlaik projekta komanda ir uzsākusi otrās projekta darbības „Dekompozīcija” metožu un algoritmu rīku izstrādāšanu.

Pētījums tiks realizēts ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru